วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ความหมายของการย่อความ-วิวิธภาษา ม.2

ความหมายของการย่อความ - การเก็บใจความของเรื่อง จากข้อความที่อ่านหรือฟงัง แล้วนำสาระสำคัญมาเรียบเรียงใหม่ ให้ได้ใจความที่ชัดเจน สั้น กระชับ และครบถ้วน

เช่น  การย่อเรื่องจากหนังสือทั้งเล่ม ให้เหลือเพียง 1-2 หน้าเท่านั้น หรือ การย่อบทความที่มีความยาว 5 หน้า เหลือเพียงครึ่งหน้า เป็นต้น

..........................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น